Darovací smlouva

Občanské sdružení  Cvrček-mateřské centrum

Sídlo Příkopy 530 Kostelec nad Orlicí 517 41

Smlouva darovací

1.Dárce

Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………

Sídlo……………………………………………………………………………………………………………………………..

IČO……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Obdarovaná organizace

Občanské sdružení Cvrček- mateřské centrum

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí 517 41

IČO:   26578620

Bankovní spojení :    232517615/0300

 

OS Cvrček uzavírá s dárcem tuto smlouvu a potvrzuje, že výše jmenovaný poskytl věcný dar

 a to ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ve výši/hodnotě/…………………………………………………………………………………Kč

slovy ………………………………………………………………………………………………………………………………………

a že předmětem smlouvy je výše uvedený dar, účelově určený pro užívání OS Brouček –mateřské centrum.

OS Cvrček prohlašuje, že poskytnutý dar bude využíván v souladu s cíli a posláním sdružení.

-          Strany si smlouvu přečetly, souhlasí s ní, což potvrzují svými podpisy.

-          Smlouva je vyhotoveny ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

-          Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího současného podpisu oběma smluvními stranami.

V…………………………………………………….. dne…………………………………………………………………….

……………………………………             …………………………………..              ……………………………………….

Jednatel OS Cvrček                                     zástupce za OS                              dárce

 

darovací smlouva Cvrcek.odt (10,8 kB)                   verze pro tisk


Kontakt

Mateřské centrum Cvrček z.s.

Příkopy 530
517 41 Kostelec nad Orlicí


774 321 111 A. Kocourková


Novinky

Jarní prázdniny 2016

15.02.2016 09:00
Přes plánované volno jsme se nakonec rozhodli, že otevřeme naši hernu i o jarních prázdninách,...

—————

Jedna z našich členek vysokoškolačkou!

27.01.2015 15:30
V tuto chvíli jedna z našich aktivních členek právě úspěšně završila své 3,5-leté úsilí a...

—————

Nové dětské hřiště za Cvrčkem otevřeno

03.10.2014 10:00
Nové dětské hřiště je od dnešního dne oficiálně otevřeno. Ještě se budou dodělávat nějaké terénní...

—————

Všechny články

—————


Anketa

Líbí se vám u nás?

Ano
83%
254

NE
17%
51

Celkový počet hlasů: 305


www.cvrcek-kostelec.webnode.cz